Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö 5.4.2022

Jukka Kasanen Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri / Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä

 

Rekisterinpitäjä

Jukka Kasanen Oy, Neste Kauppakatu, Ravintola Ala-Neste

Postiosoite: Kauppakatu 76

53100 Lappeenranta

Puhelinnumero: 020 743 5310

 

Rekisterin nimi

Jukka Kasanen Oy:n markkinointi-, sähköposti-, asiakas-, tilaajarekisteri

 

Rekisterinpitäjän edustaja

Jukka Kasanen, Kauppias

jukka.kasanen@nestekauppakatu.fi

Puh. 040 509 3280

 

Tietosuojavastaava

Jukka Kasanen, Kauppias

jukka.kasanen@nestekauppakatu.fi

Puh. 040 509 3280

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään tarkoituksena suunnitella, arvioida, kehittää ja markkinoida Jukka Kasanen Oy:n liiketoimintaa ja palveluita.

 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan myös käyttää asiakkaiden profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi ja räätälöimiseen.

 

Henkilötietoja kerätään kaikissa yhtiön kanavissa, muun muassa verkkokauppa- ja puhelintilausten sekä palautteen antamisen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja kerätään ja tallennetaan arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään mm. arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.

 

Täyttäessään verkkosivuillamme olevan lomakkeen, käyttäjä antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Markkinointirekisteri voi pitää sisällään myös henkilötietoja perustuen asiakassuhteeseen.

 

Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on markkinointiviestintä sähköpostitse sekä markkinointi sosiaalisen median kanavissa. Sähköpostimarkkinointia toteutetaan erillisellä sähköpostijärjestelmällä ja tässä tapauksessa myös sähköpostirekisteri sijaitsee ulkoisella palvelimella.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Tarjouspyynnöissä ja varauksissa:

·       nimi

·       puhelinnumero

·       sähköpostiosoite

·       lähiosoite

·       postinumero

·       postitoimipaikka

·       sekä asiakkaan mahdollisesti antamat esim. tilauksien lisätiedot ja kiinnostuksen kohteet.

 

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

 

Tietolähde

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään kirjallisesti verkkolomakkeen sekä sähköpostitse tai puhelimitse tulevien yhteydenottojen avulla. 

 

Asiakastia koskevia tietoja saadaan mm.

·       Jukka Kasanen Oy:n verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta, jonka asiakas itse täyttää.

·       Asiakkaalta itseltään sähköpostitse tai puhelimitse, perustuen olemassa olevaan asiakas- ja/tai asiakasprospektisuhteeseen.

·       Asiakkaalta itseltään henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä, perustuen asiakas- ja/tai asiakasprospektisuhteen aloitukseen

·       Erillisten kampanjasivujen kautta, jossa käyttäjä itse täyttää lomakkeen.

 

Evästeiden kerääminen

Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot.

 

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa mm. uudelleenmarkkinoinnissa sekä verkkosivuston vierailijoille näytettävässä sisällössä. Lisäksi keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm. sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook ja Instagram).

 

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa. Henkilötietoja käsitellään Suomessa.

 

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 

Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Käyttäjistä ei myöskään tallenneta arkaluonteisia tietoja, eikä erillisiä salasana-/kirjautumistietoja tarvita. Emme myöskään siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 

Henkilötietojen säilytys ja säilytysajan määrittäminen

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

 

Tietojaan luovuttaneen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja poistua listalta. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selaimen asetuksien kautta.

 

Rekisteröidyllä on oikeus:

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

• Oikeus tietojen oikaisemiseen

• Oikeus tietojen poistamiseen

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

• Vastustamisoikeus

• Oikeus peruuttaa suostumus

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

 

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

 

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä tietoja keränneeseen tahoon, Jukka Kasanen Oy:öön. Lisäksi rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin ja voi perua sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen noudattamalla markkinointiviestintään sisältyviä ohjeita (esim. sähköpostiin tai tekstiviestiin liitetty tilauksen peruuttamistoiminto).

 

Tietosuojavastaava

Jukka Kasanen, Kauppias

jukka.kasanen@nestekauppakatu.fi

Puh. 040 509 3280

 

Henkilötietojen antamatta jättämisen vaikutukset sopimukseen

Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen.

 

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia

 

Henkilötietojen suojaaminen

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmässä. Järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti sähköpostiviestintään sekä heillä on oikeus käsitellä Jukka Kasanen Oy:n asiakastietoja ja pääsy sähköpostijärjestelmään. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille.

 

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

 

Suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla ja käyttämällä kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin.

 

Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 

Muutokset tietosuojaselosteessa

Jukka Kasanen Oy kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen takia tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


Kommentit